Pastorālais darbinieks strādā integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību. Pastorālā darbinieka konsultācijas nodrošinās palīdzību dažādām mērķgrupām– īpaši saderinātajiem, laulātajiem, t.sk. laulāto problēmsituāciju, bērnu audzināšanas un citos gadījumos.

3

Dienas centrā pastorālās konsultācijas sniedz diakons Dainis Stikuts 

 Pieņem klientus otrdienās plkst.17.30

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29158076

4

Vecmātes konsultācijas dienas centrā sniedz vecmāte Baiba Stikute

 Pieņem klientus piektdienās plkst.14.00 un 17.00

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29247313

Sociālā darbinieka konsultācijas 

Dienas centrā  klientiem tiek nodrošinātas sociāla darbinieka konsultācijas, lai sniegtu   atbalstu dažādu sociālo situāciju un problēmu risināšanā. Sociālais darbinieks palīdz klientam uzlabot izpratni, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot paša klienta resursus un problēmrisināšanas prasmes un iesaistot klientu viņam noderīgās atbalsta sistēmās.

Sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros, piemēram, ar vientuļajiem un jaunajiem vecākiem, senioriem, bezdarbniekiem un citiem klientiem, sociālie darbinieki organizē individuālas nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā).   

Dienas centrā konsultē divi sociālie darbinieki:

1Inga Lukašinska  

Pieņem klientus otrdienās no 9.00-11.00

2

Inguna Barinova 

Pieņem klientus pirmdienās no 17.00-19.00

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 20000466

Psihologa konsultācijas dienas centrā sniedz: Dzintra Bušmane  -Mg. psiholoģijā. Veselības veicināšanas speciālists.

Darba virzieni: Bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana, psihoemocionālais atbalsts.

Konsultācijas vecākiem, kas saistītas ar bērna attīstību, uzvedību, audzināšanu un komunicēšanos.

Dzīve nav problēma kas jāatrisina, dzīve ir noslēpums , kuru var atklāt.

Cilvēks sastopas ar dažādiem dzīves izaicinājumiem, šaubām, neziņu, apjukumiem un savu nespēku,  lai rastu risinājumu, ir nepieciešama otra cilvēka patiesa pacietīga klātbūtne. Tā var palīdzēt un ieraudzīt  negaidītus risinājumus un atbildes sevī.

Pieņem klientus trešdienās no 13.00-15.00 un ceturtdienās no 12.00-16.00

Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 27024699

Psihologa konsultācijas dienas centrā sniedz: Valentīna Frolovičeva –Mg. konsultatīvajā psiholoģijā. Skolas un ģimenes psihologs. Pedagogs. (foto)

Darba virzieni: Individuālā un grupu konsultēšana. Krīžu intervence. Bērnu un vecā ku attiecību harmonizēšana. Bērnu spēju attīstība un korekcija. Diagnostika.
Ģimenes konsultēšana.
Karjeras jautājumi: pusaudžiem un jauniešiem.
Izmanto - integratīvo pieeju un mākslas terapijas metodes.

Pieņem klientus piektdienās no 11.00-15.00

 Konsultācijai lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni  +371 29522394

 

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ