Dienas centra uzdevums

Atbilstoši personas vajadzībām dienas centra pilngadīgām personām darba dienās, dienas laikā nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgām personām un ģimenēm saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs, attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sadzīves un sociālo prasmju pilnveidei; stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus, sniedzot ģimenēm to vajadzībām atbilstošus sociālos, psiholoģiskos un izglītojošos pakalpojumus.

 Mērķa grupa

·       Tiešā mērķa grupa: Rīgas pilsētas pašvaldības pilngadīgās personas, atbilstoši dienas centra darbības specifikai; jaunieši; ģimenes, ģimenes locekļi/tuvinieki un/vai klienta likumīgie pārstāvji.

·       Netiešā mērķa grupa – sabiedrība kopumā.

 Pakalpojuma sniedzējs - biedrība “Svētās ‘Ģimenes Māja”

Sociālā pakalpojuma sniedzējs biedrība “Svētās Ģimenes Māja” ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā saskaņā ar Ministru kabineta 20.11.2008. noteikumiem Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” konkrētā sociālā pakalpojuma sniegšanai un sniedz pakalpojumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Rīgas domes 04.09.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. un saskaņā ar citiem tiesību aktiem, t.sk. Rīgas domes Labklājības departamenta iekšējiem noteikumie

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ